THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO ĐIỂM CUỐI NĂM HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐỂ CHUẨN BỊ CÔNG TÁC CHẤM VÀ NHẬP ĐIỂM CÁC MÔN HỌC CỦA BẬC TIỂU HỌC VÀ THCS, ĐỀ NGHỊ GVCN CÁC LỚP DOWNLOAD MẪU BẢNG ĐIỂM CỦA  LỚP MÌNH ĐỂ KỊP THỜI GIAN CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐỂ RA.

GVCN TẢI THEO MẪU CỦA TỪNG LỚP DƯỚI ĐÂY:

LỚP 1A:

LỚP 1B:

LỚP 2:

LỚP 3:

LỚP 4:

LỚP 5:

LỚP 6:

LỚP 7: